Đảng Lao động, tư tưởng Hồ Chí Minh có gì khác cộng sản?

7
GS Tương Lai. Ảnh RFA

 

Chọn ngày 2/9, Giáo sư Tương Lai tuyên bố ly khai khỏi cái « đảng của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục chiến dấu với tư cách một đảng viên đảng Lao động Vìệt nam như ngày tuyên thệ vào hàng ngũ đảng của Hồ chí Minh » .

Ông còn nói rỏ ông quyết định rút ra khỏi đảng cộng sản không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên . Mà trước đây 15 năm, trong một tiểu luận chánh trị « Chân lý là cụ thể », ông đã nghiêm chỉnh và thẳng thắn đề nghị cần trở lại với tên đảng là đảng Lao động Việt nam, tên nước là Việt nam Dân chủ Cộng hòa, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho lý luận phát triển của Việt nam . Trong tiểu luận, ông trình bày rỏ « tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tích hợp và vận dụng nhuần nhuyển những thành tựu của trí tuệ loài người, … » .

Trong bản tuyên bố của Giáo sư Tương Lai phổ biến hôm 2/9/2017, có hai từ khóa trung tâm là « đảng Lao động » và « tư tưởng Hồ Chí Minh » . Cỏ May tôi sẽ có ý kiến về hai ý chánh này của Giáo sư Tương Lai .

Xin thưa ngay, Cỏ May tôi có ý kiến hoàn toàn không nhằm trả lời ông Tương Lai, mà chỉ nhằm tìm hiểu đảng Lao động và tư tưởng Hồ chí Minh là hai thứ gì mà Giáo sư Tương Lai, sau mấy chục năm ròng theo sát đảng cộng sản, nay bỗng lên tiếng trở về với 2 thứ đó . Như một người con đi hoang nay giựt mình quay lại mái nhà tổ phụ . Cỏ May tôi sẽ nêu ý kiến, không dựa theo nhận định chủ quan của mình, mà theo kinh điển của Nhà nước Việt nam ấn hành .

Đảng Lao động

Ở các nước cộng sản, Đảng Lao động, thực chất, đều là đảng cộng sản . Riêng ở Việt nam, tháng 2/1951, Hồ Chí Minh họp Đại hội II ở xã Vinh quang, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang, đổi đảng Cộng sản thành đảng Lao động cho phù hợp với tên nước và tình hình, tuy lúc bấy giờ, đảng cộng sản đang trên đà phát triển mạnh . Chẳng những đổi tên đảng để dấu đi cái cộng sản mà các tổ chức ngoại vi đều mang những tên rất hiền hòa, chứa chan tình yêu nước, như Mặt trận Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, Mặt trận Tổ quốc, … Trước đó, Staline cũng cho ra đời Mặt trận Dân chủ nhân dân, …

Tại Đại hội II, trong bài diển văn khai mạc, Tôn Đức Thắng cổ xúy vai trò kháng chiến giành độc lập… Riêng Hồ Chí Minh, ông đọc báo cáo do Trường Chinh soạn « Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội » . Và cũng từ đây, đảng cộng sản chánh thức đổi ra thành « Đảng Lao động » . Nhưng đảng vẫn khẳng định « đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và chuẩn bị những tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến thành công » . Ngoài ra, đảng còn xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng .Và sau này, Trung Uơng Cục Miền nam đặc trách luôn cộng sản ở Miên .

Đối tượng của cách mạng cộng sản ở Việt Nam, theo chính cương của đảng Lao động, là thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ,xác định nhiệm vụ cơ bản hiện thời của cách mạng là đánh đuổi xâm lược, làm cho Vìệt nam hoàn toàn độc lập, thống nhứt, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở vật chất-kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội . Điều đó có nghĩa là cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, nhìệm vụ giải phóng dân tộc bao gồm cả 2 nhiệm vụ phản đế và giải phóng, cách mạng do nhơn dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Con đường tiến đến chủ nghĩa xã hội trải qua một thời gian dài gồm 3 giai đoạn, kế tục nhau và quan hệ mật thiết : kháng chiến tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, củng cố Nhà nước Dân chủ nhơn dân, cải cách ruộng đất triệt để, phát triển nông nghiệp, công nghiệp dưới hinh thức hợp tác hóa, kỹ nghệ hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất -kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội .

Cương lĩnh đảng Lao động xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân đến thắng lợi và nhiệm vụ xây dựng đảng là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sau cùng là chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản .

Trường Chinh từng chỉ dạy đảng viên « Chiến tranh giải phóng Việt nam là một bộ phận của chiến lược giải phóng toàn thế giới theo cộng sản » .

Như vậy đảng Lao động chỉ là một tên gọi mới vì thực chất không gì khác hơn là đảng cộng sản, một bộ phận của Quốc tế cộng sản .

Người gia nhập đảng Lao động nay trở về với đảng Lao động thì vẫn là cộng sản!

Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Khi đảng cộng sản Hà Nội từ năm 1991, Đại hội VII (6/1991), đưa ra cái gọi là « tư tưởng Hồ Chí Minh » là một cách bắt chước rập khuôn theo Tàu . Ở đây, họ đề cao tư tưởng Mao Trạch-đông . Thực chất là Hà nội theo Tàu, nhưng khi nói tư tưởng Hồ chí Minh, người cộng sản muốn tô điểm cho Hồ Chí Minh chút son phấn « bản sắc dân tộc » vì khối cộng sản Liên xô và đông Âu sụp đổ sạch trơn .

Khi nói « tư tưởng Hồ Chí Minh », đảng cộng sản choàng cho ông cái « tư tưởng » giả tạo vì chính ông đã từng nói «Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa mác-lê cả» . Vì đã lở nghe nói tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thử tìm hiểu coi đó là gì?

Về mặt chánh trị, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự đề cao Mao và Staline của ông ở Đại hội II, tức lúc thành lập đảng Lao động . Quan điểm của Staline mà Hồ chí Minh vô cùng tâm đắc là « Đảng cộng sản là công cụ của chuyên chính vô sản » và « chuyên chính vô sản, về thực chất, được thay thế bởi chuỳên chính của đảng cộng sản » . Hơn nữa, trong thực tế, chuyên chính của đảng cộng sản là chuyên chính của một người, tức của Tổng Bí thư đảng . Boris Souvarine từng khen ngợi Hồ Chí Minh là đệ tử tuyệt trần của Staline .

Còn Mao ảnh hưởng Hồ Chí Minh, thì tưởng không có gì rỏ hơn là lời Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội II « Cách mạng Việt nam phải học nhiều của cách mạng Trung quóc, Kinh nghiệm và tư tưởng Mao Trạch-đông đã giúp chúng tôi hiểu thấu hơn học thuyết mác-anghen-lênin-stalin . Những người cách mạng Việt nam phải luôn luôn ghi nhớ và biết ơn Mao Trạch-đông về sự cống hiến to lớn đó » .

Và cũng tại Đại hội II này, Hồ chí Minh tuyên bố « Ai đó thì có thể sai, chớ đồng chí Staline và đồng chí Mao trạch-đông thì không thể nào sai đưọc » . Có thể còn sự sùng bái nào hơn được?

Theo Phạm văn Đồng, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 5 yếu tố chủ yếu : « chủ nghĩa mác-lê, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản, chuyên chính vô sản, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản ».

Ngoài ra, Hồ Chí Minh vẫn khẳng định « chủ nghĩa mác-lê là học tuyết đúng đắn nhứt, cách mạng nhứt, là kim chỉ nam cho hành động » của người cách mạng .

Người cộng sản vẫn khẳng định rằng « tư tưởng Hồ Chí Minh là một sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa mác-lê vào điều kiện cụ thể của nước ta », nhưng trong thực tế, từ xưa nay, họ chỉ biết áp dụng rập khuôn, một cách máy móc kinh nghìệm của Liên-xô và Trung quốc mà không quan tâm tới hoàn cảnh cụ thể của Việt nam nên gây ra hậu quả vô cùng thảm hại như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản, chánh sách kinh tế mới, …

Ngoài ra, khi ở Nga, Staline thanh trừng Trostky, ở Vìệt Nam, Hồ Chí Minh cũng nhiệt tình hưởng ứng, đi lùng tìêu diêt nhóm Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Hồ văn Ngà, Trần văn Thạch, …mà Hồ Chí Minh gọỉ « đàn chó trốt-kít, bọn phản động, gián điệp, tay sai đế quốc, những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ, … »

Trả lời ký giả Pháp Daniel Guéri về cái chết của Tạ Thu Thâu bị Việt minh giết ở Quảng ngãi, Hồ Chí Minh nói « Ông ấy là người yêu nước vĩ đại, và tôi thương xót ông ấy» . Nhưng lập tức, Hồ Chí Minh thay đổi thái độ, với một giọng nói đanh thép, tiếp « Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều bị tôi thanh toán hết » .

Về mặt kinh tế, Hồ Chí Minh cũng chủ trương tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, tức xóa bỏ các hình thức sở hữu không xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tề gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên một nền kinh tế thuần nhứt, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể . Và Hồ Chí Minh còn nói thêm « Kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân, Nhà nước phải bảo đảm cho nó phát triển ưu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa » .

Một đảng viên cao cấp cộng sản sau này phê phán « Vào giai đoạn trước đổi mới, đảng cộng sản đã phạm sai lầm rập khuôn theo mô hình cứng ngắc của Mao và Staline về chủ nghĩa xã hội, thuần nhứt kinh tế xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc doanh và tập thể, thủ tiêu các thành phần khác . Sai lầm lớn này đã kéo dài khá lâu làm cho chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt » .

Đảng Lao động, về thực chất, không gì khác hơn là đảng cộng sản . Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn là chủ nghĩa mác-lê và tư tưởng Mao Trạch-đông mà ông học được . Ở Hồ Chí Minh không có bản sắc dân tộc . Trên báo Thanh Niên phát hành tại Quảng châu, số 22/12/1926, Hồ Chí Minh nói rỏ quan điểm của ông về Tổ quốc « Cái danh từ Tổ quốc là do các chánh trị gia đặt ra để đè đầu nhơn dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản . Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới … ».

Vậy người cộng sản nào muốn trở về với đảng Lao động, với tư tưởng Hồ Chí Minh, thiểt nghĩ không có gì khác hơn là ở lại với cái đảng của Nguyễn Phú Trọng vì Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản ưu tú, bìết lý luận, dám hi sanh thêm vài năm nữa, tiếp tục làm Tổng Bí Thư và làm luôn Chủ tịch nước để phục vụ tốt hơn đảng, nhân dân .

Người trí thức đúng nghĩa, yêu nước thật lòng, chỉ có thật sự từ bỏ cộng sản, trờ về với nhơn dân . Nếu không thì nên im lặng khép mình dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng để khỏi mất bổng lộc lớn .

Nguyễn thị Cỏ May

7 BÌNH LUẬN

 1. CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

  Cái đời anh Mác bá vơ
  Đưa ra lý tưởng bao giờ có đâu
  Bởi vì luôn chỉ con người
  Phải đâu sỏi đá xây lầu gác chơi

  Bởi vì lịch sử tiến hoài
  Nhờ vào khoa học dựa vào nhân văn
  Đó là phát triển tiềm năng
  Dễ chi có trước mô hình được sao

  Mác ngu quả thật nghẹn ngào
  Nhưng vì trí thức ai nào dám phê
  Ai nào thấy được cái sai
  Bởi đều quần chúng đi theo vậy mà

  Thật thì Mác thảy nói ra
  Toàn điều rỗng tuếch cốt là mị dân
  Bởi đâu hiểu hết mười phần
  Vấn đề kinh tế có trong những gì

  Chẳng qua Mác chỉ mê ly
  Lấy điều triết học làm nề hết trơn
  Mà đều triết học lơn tơn
  Kiểu toàn ấu trĩ ba lơn khác nào

  Nên dù lý luận ào ào
  Mười voi bát xáo lẽ nào đâu hay
  Hóa thành xúi dại trước sau
  Dụ đàn con trẻ thảy ăn cứt gà

  Ngày nay mọi sự sáng ra
  Nhưng thời của Mác thảy đều u mê
  Mị dân kiểu Mác não nề
  Nên trong thực tế trở thành ngu dân

  Biết chi khoa học mười phần
  Nhân danh khoa học chỉ thành lừa thôi
  Khiến làm nhân loại than ôi
  Trăm năm toang hoác nay đà biết chưa

  May nhờ sụp đổ Liên Xô
  Nếu không mút chỉ cà na ngàn đời
  Tội này của Mác đâu chơi
  Nói điều lếu láo hại đời quả kinh

  Ngày nay ta thấy bất bình
  Nói lên vài tiếng để mình giải khây
  Ai nghe hãy ráng mà nghe
  Không nghe cũng được nhằm nhè chi ta

  ĐẠI NGÀN
  (06/10/17)

 2. Mượn cái đảng lao động của Hồ để “đánh” cái đảng c.sản của Ng. phú Trọng.
  Thật sự thì cái đảng của Hồ và đảng của Trọng là một thứ với nhau .
  Mèo trắng ,mèo đen ,chỉ khác nhau cái màu, nhưng đây là loại mèo
  không bắt chuột ,một thứ cáo đội lớp mèo ,chúng chỉ phá hoại

  Cha nội Tương lai này ,cố ý bôi tro trét trấu vào mặt mình để lừa thiên
  hạ ?, tầm nhận thức của bộ não quá ngắn ? ,hay coi thường tri thức
  loài người ?

  Ghét vỏ dưa , ca tụng vỏ dừa . Đã sợ nguy hiểm tới bản thân ,còn
  tuyên bố lung tung làm cái quái gì ! Vừa đánh,vừa run ??!!!

 3. Sao tác giả không khuyên ông Tương Chao này về dưới… trướng của Nguyễn Thị Kim Ngân. Người dân chán ghét đảng CS lắm rồi. Đây chỉ là màn kịch chuẩn bị thay tên đảng để đánh lừa nhân dân thôi.

 4. Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, Giáo sư Tương Lai nhận thấy mình có bổn phận phải đứng lên chống lại cái đảng bán nước mà ông đã lỡ theo mấy chục năm nay, muốn được vậy ông phải muợn oai hùm cáo gì đó để làm thế lực. Chống lại cái ác sẽ là cái thiện, hãy để ông ấy làm. Có người làm còn hơn chỉ nói mà thôi. Mèo trắng mèo đen gì cũng được, miễn chịu bắt chuột là OK.

  • Đảng CSVN hiện tại là kết quả bởi cái nồi….cháo heo của Lenin-Mao Trạch Đông cộng với chứng tự ti mặc cảm vì cha bị Tây đuổi, còn bản thân Hồ thì bị Pháp chê.
   Vậy mà ông Tương Lai nầy đòi lập lại thì ông ta chỉ chống….đỡ cho cái nồi cháo heo đó bớt thiu thôi chứ làm gì có chuyện chống lại đảng?
   Nếu ông ta chống thật sự, ông ta nên dứt khoát đòi triệt tiêu cái đảng côn đồ đó.
   Tương lai VN đang đen tối mà tin ông tương lai nầy sẽ thành tương….chao luôn!

 5. Muốn ly khai cái băng đảng cộng ngày càng biến hình thành cái hang ổ bỉ ổi nhất trong lịch sử Việt Nam, mà giáo sư TL vẫn muốn giữ lại cái tư tưởng của cái ông thái tổ của đảng vốn chẳng có cái tư tưởng gì cả thì thật là gượng ép .

  GS muốn làm vậy để bảo vệ chính mình khỏi nanh vuốt khủng bố của bọn mật vụ cộng sản ? GS muốn giữ 1 bước để còn có đường lùi ? Tôi không nghĩ vậy . Tôi nghĩ giáo sư có thừa khẳng khái và lòng can đảm khi đã chấp nhận đối nghịch với băng đảng cộng hiện tại.

  Nhưng không lẽ giáo sư TL lại có thể còn thật lòng tin vào “tư tưởng” HCM ? 1 nhà trí thức tài năng như ông thì không thể nào tìm ra cái “tư tưởng” gì của ông Hồ cả !

  Vậy thì tôi chỉ có thể lấy làm vui rằng ông đã từ chối cái băng đảng cộng của những thằng, con tham lam, ngu dốt, gian ác cực độ. Và đành quên đi cái kêu gọi “tư tưởng” HCM của ông.

 6. KHOA HỌC VÀ Ý HỆ

  Cái này cần phải nói ra
  Bởi vì nó vốn sa đà từ lâu
  Biết bao người đã hiểu sai
  Nhìn gà hóa cuốc đâu hay cho đời

  Nguyên do bởi tại cội nguồn
  Hiểu không đến chốn hóa thành toàn sai
  Chỉ vì khoa học lâu dài
  Còn như ý hệ một thời rồi qua

  Nên chi khoa học khách quan
  Phải nhiều thế hệ mới càng xây nên
  Nhân văn lẫn cả tự nhiên
  Đó là kết quả trí năng nhiều người

  Còn riêng ý hệ lạc loài
  Chỉ do cảm tính một vài cá nhân
  Chỉ nhờ bạo lực hình thành
  Nên đâu thực tế là điều cần xem

  Nói ngay như Mác Lênin
  Đó là ý hệ Mác đưa từ đầu
  Tức là sản phẩm một người
  Tự cho khoa học cũng đều thế thôi

  Nên thành ý hệ nổi trôi
  Nó như phao nổi ở trên sóng ngàn
  Nên cần khoa học rõ ràng
  Còn ôm ý hệ chỉ toàn bông lơn

  TIẾU NGÀN
  (01/10/17)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên