Vừa xong đại hội Trọng lo đi chầu

1
Vừa xong đại hội Trọng lo đi Chầu

1 BÌNH LUẬN

  1. Khi NƯỚC đã mất rồi, thì cá nào có thể sống. Thế nhưng bọn trẻ con cháu của Việt Cộng bây giờ, chúng lại có suy nghĩ khác. Khi NƯỚC đã mất rồi, thì….đi qua NƯỚC khác vẫn sống khỏe. No Star Where. Chủ nghĩa Toàn Cầu Hóa hay Thế Giới Đại Đồng đã khiến cho lòng yêu nước trở nên lố bịch một cách thảm hại. Lòng yêu nước ngày nay bị ghép tội là hẹp hòi, bảo thủ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên