Lời sau cùng của tất thành Cang

4
Lời sau cùng của tất thành Cang

4 BÌNH LUẬN

 1. Nước Việt Nam
  đổ-nát, băng-hoại và bệ-rạc
  như hiện nay
  là do
  đãng CS Việt Nam
  đả
  bóc-lột đãng-viên rất tàn-bạo và man-rợ.
  Để tự-cứu mình và gia-đinh,
  họ phải phãn-ứng lại,

  thãm-họa đả xảy ra.

 2. Ông
  Tất Thành Cang vô-tội.

  đãng CS Việt Nam
  đả
  bóc-lột ông ấy quá mức thậm-tệ,
  nên
  ông ấy phãn-ứng lại
  bằng cách
  lấy đúng phần của minh.
  Việc làm này

  công-bằng,
  không có gì sai-trái.

 3. Hoan-hô ông
  Tất Thành Cang
  đả dám đứng lên
  chống lại
  sự bóc-lột tàn-tệ
  của
  đãng CS Việt Nam.
  *
  Ông ấy
  đả
  đòi-hỏi quyền-lợi chánh-đáng
  của mình.
  *
  Không thể
  cứ để cho
  đãng CS Việt Nam
  tiếp-tục
  bóc-lột đãng-viên
  một cách man-rợ
  như vậy.
  *
  Tất-cả đãng-viên
  phải
  thành-lập Công Đoàn
  để
  bảo-vệ quyền-lợi của chính mình,

  cương-quyết chống lại
  việc
  bóc-lột đãng-viên quá thậm-tệ
  của
  đãng CS Việt Nam.
  *
  Hảy
  noi gương ông
  Tất Thành Cang
  để
  cùng nhau tiến lên
  đòi-hỏi
  đãng phải trả
  tiền lương xứng đáng
  cho đãng-viên.
  *
  Đãng-viên
  phải ăn-uống,
  phải nuôi gia-đình,
  phải lo tương-lai cho con-cái.

 4. RFA lo cho ngân sách của Đảng “Việt Nam thất thu thuế thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên