Lại ‘đặt bục Công An giữa trái tim người’

0

Đầu năm 2018, nhà báo Hoa Kỳ, Thomas Bass, cho ra mt cun sách mi, « Kim Duyt Vit Nam – thách thc thế gii mi” – Censorship in Vietnam – brave new world.

Đây là cun sách điu tra nghiên cu v nn kim duyt sách báo rt nng n, ti t, lc lõng Vit Nam ngay trong thế k XXI này qua kinh nghim bn thân ca chính tác gi, vi phm trng trn hiến pháp và pháp lut ca chính Vit Nam và các cam kết quc tế ca Vit Nam v tôn trng quyn con người.

Cun sách k li, năm 2009 ông xut bn cun sách « The spy who loved us » – Người gián đip yêu chúng ta – k v cuc đi ca đip viên Phm Xuân n.

Ti Vit Nam, 2 công ty xut bn Nhã Nam và Hng Đc xin phép ông được dch và phát hành cun sách này. Nhưng s vic không đơn gin. Sut 2 năm 2015 và 2016, Bass vt v đi đi v v Hà Ni gn 20 ln đ trao đi vi các nhà phiên dch và xut bn, tranh lun có khi gay gt vi nhau, cui cùng không đt tha thun.

Lý do là vì các nhà phiên dch và kim duyt ca Ban tuyên hun, Hi nhà văn Vit Namm, ca Công an văn hóa Vit Nam đã lược b mt cách áp đt hơn 200 đon, câu ch trong nguyên bn, làm cho tác phm què ct, không còn là tác phm ca ông na. Cho đến tít ca sách cũng thay đi thành « Đip viên Z21: K thù tuyt vi ca nước M », không cho phép ông n được yêu nước M, mà phi coi là k thù ca nhau!

Cui cùng ông Bass đng ý cho h xut bn theo ý h, nhưng dành quyn t cáo trước dư lun Hoa Kỳ, Vit Nam và thế gii cái chính sách kim duyt đc đoán mang tính cht phát xít, man r cc hiếm hin nay. Và thế là cun « Kim duyt Vit Nam – thách thc thế gii mi » xut hin.

Đây là cun sách lên án mt cách nghiêm khc, có bng chng minh bch rõ ràng ti ca các ngành xut bn và kim duyt, bao gm các công ty Nhã Nam và Hng Đc, Hi nhà Văn Vit Nam, B Thông tin truyn thông, B Công an, nhng cơ quan chng li t do ngôn lun, t do báo chí được hiến pháp và pháp lý quc tế bo v. Ông Bass có quyn đòi Vit Nam phi ngng phát hành bn dch méo mó què ct mang tên ông và ông giành quyn khi kin và đòi bi thường trước thách thc và vi phm nghiêm trng này.

Chưa thy nhà chc trách Vit Nam tr li sau khi cun sách t cáo t nn kim duyt Vit Namm ca ông được công b và được báo chí và truyn thông quc tế đưa tin (xem các bài viết trên VOA v cun sách này).

Kim duyt là gì? Theo nhà thơ Lê Đt, đó là « đem bc Công an đt gia trái tim người, bt tình cm ngược xuôi theo lut l đi đường ca Nhà nước », bt công, phi nhân, vô luân, vô đo.

Xin mi người nh, năm 2007, Nhà nước đã trao Gii thưởng Nhà nước v Văn hc Ngh thut cho 4 lão tướng ca Nhân văn Giai phm: Trn Dn, Phùng Quán, Lê Đt và Hoàng Cm, coi như mt s ghi công, minh oan công khai, xin li 4 nhà văn tiên phong v nhng ngày b đy i, giam cm, ci to nhng năm trước.

y vy mà nay t kim duyt còn nng n hơn trước, ct thiến thô bo hơn 200 câu, đon mt cun sách hơn 300 trang, mà li là nhà báo nước ngoài kiêm giáo sư đi hc v báo chí!

Đúng vào dp Tết Mu Tut này, chiếc kéo kim duyt ác nghit ca B 4T, Ban Tuyên giáo TƯ và ngành Công an Văn hóa làm cho gii báo chí văn hc ngh thut trong nước bt vui, còn gây phn n.

Cun sách « Cung đàn s phn » do công ty Alpha Books liên kết vi Nhà xut bn Hi nhà Văn va cho ra mt đc gi đã b lưỡi kéo kim duyt oan nghit ngăn cn, được lnh tm ngng phát hành đ ch phán xét ca nhà chc trách. Cun sách nói lên s phn đen ti bi thm ca ông Nguyn Văn Lc, bit danh « Lc Vàng » do bn bè th đô quý mến đt cho ông, do ông là người ngh sĩ mê say « nhc vàng » như điếu đ, có công sưu tm hàng trăm làn điu dân ca theo làn hát xm, hát đào, hát chu văn… ngày càng mai mt, li say mê trình din công khai nhc b coi là vàng vt gia bn bè bng ging hát liêu trai lôi cun ca chính ông, nhng làn điu mà ông cho là quý hơn vàng bc, ca dân tc ta, nhân dân ta.

Và thế là ông b trng pht. Các quan chc kim duyt triu tp ông, truy t ông ra tòa, ông b tuyên án 10 năm tù đúng vào năm Mu Thân 1968 vì cái ti rt nng, là « truyn bá tư tưởng y m » trong khi người ta cn c vũ bo lc, chiến tranh, đng đng sát khí. Cho đến nay ông vn không sao hiu ni cái ti người ta gán cho ông. Vì trong hiến pháp và lut pháp không tìm đâu ra điu khon nào cm công dân y m, đau bun lãng mn, theo các tình cm ái, , h, n – yêu ghét mng vui bun gin ca nhng con người t do.

Người biết bun mi quý nim vui, có nim căm ghét mi hiu lòng quý trng.

Con người tht là người mi có s rung đng bén nhy và tinh tế, cm nhn sâu thm nhng làn điu uyn chuyn, luyến láy, trm bng, mê ly, cun hút hn người, làm rung đng mi mi tơ lòng.

Chính do quý trng tâm hn ngh sĩ tinh tế sâu lng ca ông Lc Vàng cũng như thông cm sâu đm ni oan trái khng khiếp b mt t do sut 8 năm tri tui thanh xuân ca ông trong Ha Lò, khi « nht nht trong tù thiên thu ti ngoi », nhà báo Kim Dung/Kỳ Duyên đã tình nguyn viết li gii thiu chân thành, đy lòng ưu ái thông cm vi mt ngh sĩ dân gian chân chính như mt li khích l thân thương, như mt nim an i ca mt người bn đng cm mun màng nhưng hiếm quý, đc đáo.

T khi còn trong nước, tôi đã sng trong không khí đàn áp phong trào Nhân văn giai phm, khi nhà thơ Hoàng Cm – Bùi Tng Vit là bn thân còn là người bà con, chú em rt gn ca tôi. Hi y chính ông Dương Thông và ông Quang Phòng b Công an cho tôi biết rng b máy kim duyt chính là thuc Công an Văn hóa thuc Tng cc An ninh, b Thông tin văn hóa, ban Tuyên hun, hi nhà Văn ch là b phn tha hành, phi hp theo đúng chc v phân công trong trong nn chuyên chính cng sn.

Nhưng tôi không bun chút nào trước lưỡi kéo kim duyt lc lõng thi đi ca triu đi ông tng Trng hin nay.

Anh nhà báo Thomas Bass đã tr nên bn thân thiết ca tôi. Khi viết d tho cun « Kim duyt Vit Nam », anh đã sang Pháp gp tôi, nhà tôi my ngày lin, cho tôi đc trước bn tho và hi ý kiến tôi. Tôi có góp mt s ý kiến và cui cùng an i ông ta rng, hãy yên chí, chính công an Vit Nam đã qung cáo trước, không phi tr công, cho cun sách ny la sp phát hành ca ông.

Vi cun « Cung đàn s phn » ln này cũng vy, tôi rt mng cho ông Lc Vàng và cô nhà báo nhy bén, mm mi, duyên dáng Kim Dung/Kỳ Duyên, và cam đoan rng cun sách tâm huyết này vn s được tìm đc rng rãi, mê say như nó xng đáng được hưởng, vì nhng làn điu dân ca nhc vàng luyến láy, trm bng… Tiếng khoan như gió thong ngoài / Tiếng mau sm sp như tri đ mưa (truyn Kiu) đã thuc tài sn tinh thn vĩnh cu ca dân tc Vit, ca nhân dân Vit ri. Nó s mãi mãi tn ti, vượt qua nhng lưỡi kéo bt nhân ca mt chính quyn vô văn hóa, chà đp quyn tư do được vui bun, quý ghét, được hăng say hay y m tùy theo hoàn cnh ca nhng con người chân chính.

thi đi này vn còn « Đem bc công an đt gia trái tim người », bt tình cm ngược xuôi theo lut đi đường Nhà nước ch là mt s t phơi bày ô nhc ca mt nhà nước cng sn theo lut rng, mt hết tính người.

Bùi Tín (Blog VOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên