Nhà nước phải trả dân món nợ lưu cữu 72 năm

1
Dân Bình Thuận đối mặt cảnh sát cơ động trong cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu tại Bình Thuận.

 

Các bn Hiến pháp Vit Nam t năm 1946, qua thay đi các năm 1959, 1980, 1992 và 2013, c thy 5 bn Hiến pháp đu ghi rõ quyn hn và nghĩa v người công dân, bao gm quyn bình đng, t do ngôn lun, t do xut bn, t do hi hp (biu tình), t do cư trú, đi li, tín ngưỡng, t do thân th, thư tín, nhà , t do bu c, ng c, bãi min, phúc quyết hiến pháp, có quyn tư hu và có nn tư pháp đc lp.

Nn nếp nm chính quyn quy đnh ngay sau khi Hiến pháp được ban b và trước khi có hiu lc, các cơ quan lp pháp và hành pháp (Quc hi và Chính ph) phi c th hóa các điu khon ca Hiến pháp, hướng dn cách thc hin trit đ nghiêm cách nhưng không được trái vi tinh thn ca Hiến pháp.

Chính do đó, t lâu đã có nhng đo lut v xut bn, báo chí, v cư trú, xut nhp cnh, tư do tín ngưỡng, bu cng c, và gn đây có c lut v trưng cu dân ý, mt tiến b rõ rt nhưng đáng tiếc là chưa h đưa ra thc hin, như đi vi 2 d lut Đc Khu và An ninh mng va qua!

Mt l hng ln tn ti t sau khi công b bn Hiến pháp đu tiên năm 1946 là chưa h có đo lut nào v Hi hp, Biu tình cho nên cái quyn hiến đnh này c « lng lơ con cá vàng », dân c vic thc hin, đng c vic tng l, trên thc tế là ngăn cn, còn đàn áp trng pht bng bo lc.

Đây là mt món n tinh thn cc kỳ nghiêm trng, Nhà nước đc đng ngang nhiên chà đp hiến pháp, th tiêu quyn công dân được hiến pháp bo v, trong khi theo văn bn Hiến pháp năm 1992 « Đng Cng sn gn bó mt thiết vi nhân dân, phc v nhân dân, chu s giám sát ca nhân dân, chu trách nhim trước nhân dân v nhng quyết đnh ca mình ».

Có th nói lãnh đo đng đã c tình b quên trách nhim ca mình là đôn đc quc hi và chính ph tho ra b Lut v t do Hi hp, biu tình, mt quyn hiến đnh mà hu hết nhân dân các nước khác đu có quyn thc hin mt cách ôn hòa ph biến. Đây là món n lưu cu hơn 72 năm mà đng và B Chính tr phi sm tr li cho nhân dân.

Là mt chính đng t v ngc nm trn quyn lãnh đo Nhà Nước, B chính tr phi ch đng tr món n ln này cho dân, nếu không t h đã t t nhim là lc lượng lãnh đo, t đánh mt tính cht lương thin chính đáng ca chính mình.

Dù Lut biu tình chưa ban hành, nhân dân càng t xác đnh có quyn thc hin đy đ quyn hiến đnh y, sư chm tr là li ca chính quyn đc đng chà đp hiến pháp, ph nhn quyn ghi trên hiến pháp là đo lut M, cao nht.

Lut Biu tình đã được tho lun ti quc hi ri b lng ch là vì b chính tr s nhân dân biu tình chng Trung Quc, lt trn thái đ xu xa « hèn vi gic, ác vi dân » ca h. Khi Trung Quc đưa tàu HD 981 vào khoan du trong vùng bin nước ta, đã làm n ra các cuc biu tình xung đường ôn hòa nhưng quyết lit, B Chính tr lin ra lnh đàn áp, bát b da nt. Vi v Formosa gây ô nhim nng c vùng ven bin min Trung, nhân dân cùng xung đường biu tình quyết lit, cũng b đàn áp và tr thù. Nay vic 2 d tho Lut Đc khu và An ninh mng phc v cho bn bành trướng ln đt, bt mm dân b nhân dân c nước tng biu tình khp các vùng t Sài Gòn, M Tho, Cn Thơ, Bình Dương, Bình Thun, Đak Lak, Ngh An, Nam Đnh, Thái Bình, Hi Phòng, Hà Ni, b đàn áp rt tàn bo, b bt b tràn lan, gây nên căm phn ln trong nhân dân, to nên cao trào chng bành trướng và tay sai ca chúng hin nay. H càng trì hoãn Lut, dân càng khng đnh quyn biu tình ca mình.

Chính đó là lý do vì sao mi đây ngày 19/6 khi ông Trn Đi Quang Ch tch nước phát biu « theo tôi Lut biu tình là cn thiết, tôi đ ngh quc hi ban hành Lut này » được báo Tui tr đăng li đã b xóa b ngay sau đó, chc là theo lnh ca tng bí thư và Ban Tuyên hun TƯ, nhng k mn cán nht trong cúc cung phc v Bc triu, t cho mình cái quyn ti cao đè đu ông Ch tch nước, lp công vi ông ch Tp Cn Bình ca h.

Chính do thái đ phc v bành trướng như thế nên có v như B Chính tr quyết gò ép ông Tr Đi Quang phi sm ký lnh ban hành Lut An ninh mng đã b ép thông qua và tiếp tc ép quc hi thông qua Lut Đc khu vào tháng 10 ti.

Nhân dân s đáp tr bng nhng cuc tng biu tình rng khp quyết lit gp bi nhưng ôn hòa không cn bo lc, quyết đòi h phi ban hành Lut Biu tình, món n quá hn quá lâu, hy b hn 2 đo Lut phi pháp phc v bn bành trướng.

Chính trường Vit Nam s náo đng lôi cun hàng triu người mi thc tnh vy gi nhau xung đường nói không vi 2 đo Lut bán nước, nói không vi thái đ nhu nhược đê hèn ca lãnh đo đi vi quân gic chng nhân dân, phn li dân tc, phn li đt nước. Chúg ta có chính nghĩa ngi sáng, gn bó cht ch vi thế gii dân ch văn minh.

Bùi Tín

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên