Âm mưu thâm độc của Nguyễn Hữu Liêm

19

Tác giả: Nhân Văn Việt, Hà Nội.

Trên trang mạng Boxitvn gần đây có đăng bài viết “Những đề nghị chiến lược cho Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Đại hội 13” của Nguyễn Hữu Liêm. Lợi dụng việc góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị hết sức phản động, thể hiện âm mưu thâm độc thiếu khách quan, phủ nhận đường lối, quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, kích động, gây mất đoàn kết trong Đảng và quần chúng nhân dân.

1. Nguyễn Hữu Liêm đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng. “ Hôm nay, nguy cơ mất nước, bị thuộc địa từ bên trong và tụt hậu triền miên đang dâng lên… Đảng CSVN không còn tin nhưng lại khăng khăng kiên định một hướng đi và lập trường chính trị đã và đang sai lệch, không đáp ứng với nhu cầu thời đại…”.

Chúng ta đều biết, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nhân dân được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc. Dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 đã khẳng định; hiện nay, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao; giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới, có bước phát triển; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng; chính trị- xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Có thể nói, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đó là minh chứng hùng hồn bác bỏ hoàn toàn luận điệu xảo trá trong bài viết của Nguyễn Hữu Liêm.

2. Bất chấp thực tiễn, với âm mưu thâm độc Nguyễn Hữu Liêm còn đưa ra kiến nghị: “ Cần giải thể ngay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Đây là một kiến nghị hết sức phản động. Cần phải chỉ ra rằng. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, xứng đáng là người đại diện của quần chúng nhân dân. Trong giai đoạn đổi mới đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo. Hiện nay, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị đã được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định đây là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Thông qua nhiều hình thức tổ chức và vận động quần chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần cùng với Đảng, Nhà nước giải quyết những khó khăn, bức xúc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội; khơi dậy và phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước chứ hoàn toàn không phải như kiến nghị với âm mưu phản động nêu trong bài viết của Nguyễn Hữu Liêm.

Tóm lại những kiến nghị mà Nguyễn Hữu Liêm nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ âm mưu đen tối, sự nhận thức phiến diện, cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng nhân dân . Mọi người hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phê phán./.

Nhân Văn Việt, Hà Nội

19 BÌNH LUẬN

 1. Thật ra Nguyễn Hữu Liêm rất tốt như 1 thứ phân chuồng cho tư duy người trong nước . Tất cả những tư tưởng do các trí thức kiểu Nguyễn Hữu Liêm & Bùi Văn Nam Sơn trước giờ giới thiệu vào tư duy người trong nước làm họ càng ngày càng tin vào chủ nghĩa Mác, và càng táo bạo hơn trong công cuộc phá nát Việt Nam, which, to me, is quite a good thing. Kết quả là 1 đống bầy hầy về bất cứ 1 thứ gì . Không còn ai còn giữ được any sense of rite and/or wrong. Nhìn lại mấy bài của “trí thức” nhà mềnh, có thể lấy ông này phản biện ông kia, ad infinitum … cho tới khi kết quả cuối cùng là 1 vòng tròn to vãi & bất tử . Và tất nhiên, với bao nhiêu công sức bỏ ra để viết “phản biện”, những chuyện cần giải quyết vẫn không được giải quyết, tồn đọng hết tháng này qua năm khác, cho tới khi nếu để nguyên thì không sao, nhưng chỉ cần đụng vô là bung, là bục . Việt Nam nhìn có vẻ nguyên lành nhưng ai cũng biết đây chỉ là ảo tưởng .

  Nhưng mấy khứa vẫn tự hào, và mọi người trong nước vưỡn ngưỡng mộ mấy khứa

  im actually bankin on this whole xít . So, LEAVE IT ALONE.

 2. Đối voi anh Phét thì cái đám khoa bảng hải ngoại và đám Tàn Dư Nguy Cock, chúng nó hết thảy củng chỉ là đam’ vô lại, bất tài, kém trí và vô mưu mà thôi.

  Néu bọn này có thực tài trong chính trị củng như tài Leadership(lảnh đạo) thì không hà cớ chi mà 47 năm đả qua mà chúng nó chỉ là VỎ MỒM và TỰ SUÓNG voi nhau mà thôi.

  Ngay cả thằng bu MẼO truóc khi quay vế bưng bô VC thì chúng củng đả dòm ngang ngó dọc xem trong đám Tàn Dư Hậu Duệ Ngụy Cock Sai Gòn năm xưa xem có thằng nào đáng mặt Anh Tài để đem ra mặc cả vói VC. Thé nhưng trong đám CHONG CỘNG BẰNG MỒM hải ngoại bu MẼO chẳng tìm đâu ra đuoc thằng nào để O BẾ nhằm măc cả vói VC.

  Bằng chứng là từ ngày chính thức bu MẼO bình thuòng hoa’ vói VC 27 năm nay, bu MẼO đau có đề câp. gì tói đám bất tài vô tuóng hải ngoại đâu. CẦn gì thì bu MẼO cứ bay vèo về HA NỘI trục tiép noi chuyên vói VC mot cách nghiem chỉnh , không ì xèo, khong kỳ kèo, cầu cạnh, mạc cả hay đưa ra bất kỳ mot thé lực CHINH TRỊ HẢI NGOẠI nào để tạo áp lục vói VC.

  Rỏ ràng là chính thằng bu MẼO củng nhận ra rằng đám TÀN DU NGUY COCK củng như đám “KHOA BẢNG” tai hải ngoại chỉ là đám SỚM ĐÁNH TOI ĐẦU, UÓN LƯNG LÀM CULY cho nguòi bán xứ mà thôi , chăng có mot chút uy tín nào để bu MẼO đưa lên hàng…….KHANH TUÓNG nhằm phuc vụ muu đồ CON BÀI CHINH TRỊ vói VC.

  Dối voi anh PHét , đám Tàn Dư Ngụy Cock hay Hụ Duệ NGUY QUYẾN SAI GON là bọn KHÔNG DANH mà củng KHÔNG THỰC, khong có gì đáng để quan tâm.

  Anh Phét chỉ vào diển đàn để CHỌT đám này cho chúng lên máu cho vui vào những dịp như 30 tháng 4 vì anh Phét biét chúng còn CỰC KỲ CAY CÚ chuyện cỏi áo tuọt quần chạy năm xưa.

 3. 1/Người viết bài chủ trên cho ta biết Y ở phe “bên thắng cuộc’nên ai không cần biết (DLV/LLBB)vì NHL chỉ là một tên thân cộng trong cộng đồng ,vói coì hụ cà những ca ngợi csvn ,hay như bài này ,họp vói VC (riêng lẻ của các đồng chí cùng phe hay như Tưởng năng Tiến (lui) họp vói các đồng chí Bắc Kóộng ca ngợi chúng đồng thời phê bình chút đỉnh ,nhẹ nhàng ,đôi khi bóng gíó CSvn ,không làm mất lòng bọn họ NHLiem cung vậy ,Hoàng Duy Hung cũng vậy .Có khác là họ là người của QG miền Nam .(NHL qua Mỹ là đã lớn .SV đợt 2 SQTBTD Đ ,ra trường sơm hơn cht học .gắn chuẩn úy gác đường phố G năm 75 và quăng súng ,cơi áo trận về nhà và sau đó vượt biên (thông tin nầy được đọc đâu đó ),nên NHL không ngay thơ khi theo CS (biết đâu là bọn tranh đấu chống VNCH được VC cho đi làm cái nhân tuyên truyền cho VC như nhiều người khác :ls PT Trâu .TT TP Trâu,Npùng ,Đ/UBDDQ ,NNL thiếu uý và họ đều là dân di cư năm 54,cũng như nhiều “đòng chí” hoặc được CS gài vao (như NT Trung.) hoặc được tuyễn chọn (ít nhất có băng THĐNC hoac dệ tứ hoặc cao hơn ,còn tuổi đi học ,mặt mủi sáng sủa…là con em hay cháu chắt của CS.)Góp ý dài dài nhưng đẻ chỉ nói rằng bài viết trên đã có dâu ấn rỏ ràng của “một đồng chi DLV’ “cao cấp nào đó chớ không phải là một quan chức cao cấp thay mặt đảng phản biên và lên án NH Liêm nên KHÔNG CẦN PHAI NÊU TÊN THẬT Những kr như nguyễn tường tâm ,hay các tên khác viết bài đăng báo ,phe này phe kia ,có lấy tên thật cũng chưa hẳn là quan trọng đến nổi người ta phải bieest tới.
  2/ Bài viết này chỉ là
  – cảnh cáo NHLiêm-dù được đón tiếp vói còi hụ ,ưu ái như một người đứng chàng hảng bên đỏ bên xanh ,nịnh hót một ách “can đảm ” nghiêng về phe cộng thì cũng chi là một trong những tên “ăn cơm QG thờ MA CS” như Hùng ,Lập Trâu hay như gs gì đó ở Úc ,moori năm tới hè đem học sinh về VN và chén chú chén anh vói CS…nhưng rồi chỉ viesế một “sai lầm ” về sự thực lịch sử theo quan niejm của CSVN là cấm nhập ảnh VN ,đuôi về My ngay khi đặt chân ở TSN/VN . Vã lại nay nhiều VC qua Mỹ ,chúng vẫn là VC vói danh nghĩa phản kháng ,và vẫn là có đâu óc vẫn khó thay đổi tư duy như TQHuy(?) hay ĐC(?) chả hạn !
  -Cũng là một cách chửa cháy cho con mồi NH Liêm vì còn lợi dụng được (NQ36?)
  Không ,nhà trí thức luật sư kiêm triết ra LỜ vẫn CHỐNG CỘNG đó chứ?

 4. Thật ra, NHL không phải âm mưu nhưng kiến nghị như thế này là…tầm bậy!:
  “2. Bất chấp thực tiễn, với âm mưu thâm độc Nguyễn Hữu Liêm còn đưa ra kiến nghị: “ Cần giải thể ngay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

  Tầm bậy, là bởi vì “Mặt trận tổ quốc Việt Nam” chỉ là một trong tế bào thừa lòi ra của cả khối ung thư đảng csVN.
  Chỉ cắt bỏ một tế bào thừa thì làm sao trị được khối ung thư trong cơ thể?
  Cho nên, cái giải pháp duy nhất là phải cắt bỏ toàn bộ khối ung thư đó.

 5. Cái
  anh Nhai Văn Vẹm này
  chĩ
  quãng-cáo khéo cho Hữu Liếm.
  Thật ra,
  bọn nó ỡ chung một chuồng.

 6. 2. Bất chấp thực tiễn, với âm mưu thâm độc Nguyễn Hữu Liêm còn đưa ra kiến nghị: “ Cần giải thể ngay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”. (trích)

  NHL không biết, hoạt động MTTQVN của VC đã từng thay đổi và giải thể nhiều lần cho phù hợp với nhu cầu của đảng CS. Nói rõ hơn, tùy theo thực tiễn các tổ chức thuộc MTTQVN sẽ bị giải thể khi chấm dứt vai trò. Thí dụ trong thời chiến, MTGP của VC chính là MTTQ tại miền Nam lúc đó. Sau 75 nó tự động giải tán.

  MTTQ của VC là cánh tay nối dài cúa đảng CS. Nó là thiết chế xã hội. Nó được quy định tổ chức và nhiệm vụ trong chương 1 điều 9 hiến pháp VC. NHL hoặc là không biết hoặc là muốn nâng bi VC nên đề nghị bỏ MTTQ, ý cúa Liêm là muốn cán bộ VC ra mặt trực tiếp điều khiển tất cả mọi thiết chế và tổ chức lớn nhỏ trong xã hội VN trong ngoài nước.

  Cái này gọi là “nâng bi” quá mạnh tay thành ra “bóp dái”. Nếu mà VC ra mặt như vậy thì còn gì là VC nữa. Thứ nhất cán bộ VC sẽ tốn công tốn sức hơn. Tốn tiền hơn. Cứ để “nhân dân” làm và đảng lãnh dạo bên trong không phải khỏe re hơn sao. Thí dụ, như trường hợp bản thân của Liêm. Sống ớ Mỹ, ăn cơm Mỹ, lãnh tiền đô na Mỹ, nhưng luôn luôn phục vụ cho VC. VC khỏe re thì dại gì bỏ. Được 1 con nhạn là đà, đỡ 1 con chớ. Ha ha ha !

 7. Ở Mỹ Luật sư cở như HHhung -NHL… vô-số-kể ! cỤ THỂ tIỂU BANG cALI TRÊN DƯỞI GẦN 300000 LS! vì thế đa phần,học ra rồi,đành chuyển nghề.
  CS,vởi nghi quyết 36 có kinh phí “đen” để xài cho hoat động nầy,bèn chiêu -dụ đám ăn-không-ngồi rồi nầy. Những người có lương tri thì quay lưng với nghị quyết 36. Những người có dây-mơ-rể-má với CS thì tư quay về ,làm cổ đông cho chính sách chiêu-dụ của CS,một phần tỏ ra mình là “người-có-tư-duy”,nhưng chủ yếu là CứU ĐÓI!! TRong số đó có HDH-NHL….CS rất biết điều đó.Nên bọn nầy trước sau gì củng vào Lò !Trong
  quá khứ rất nhiều trí thức du học ở Pháp nghe Hồ dụ,cuối cùng củng
  vào Lò của CS tất !! Đó là bài học mà không biết ./

 8. Bài viết trước của NHL “ Khi trí tuệ nông dân gặp logic thương tích: Đánh giá Nghị quyết 36 về người việt ở nước ngoài “ chỉ nhằm thọc bánh xe csvn cho vui để NHL giải sầu vì không được trọng dụng .

  Về bài viết này bọn Mặt trận tổ quốc VN gọi là tố NHL nhưng thực chất là muốn phân bua với những tay việt kiều yêu nước bố láo , xạo ke .

  Kệ mẹ tụi nó đi …!

 9. Cái thằng chó nào viết bài này nhằm bảo vệ vai trò của Mặt Trận thật ra là “mặt l*n” thì thằng ấy liếm đít đảng thuộc loại cao thủ, lưỡi gỗ nói lấy được, nó tự trét bùn lên mặt rồi xàm xú nghĩ rằng không ai biết ta là ai, có cái tên cũng không dám để hệt như thư nặc danh.

 10. Bà con xem The Kid, Charlie Chaplin vai chính, nhớ lại có đoạn Charlot cùng con trai (the Kid) lập kế hoạch kiếm sống: con nhặt đá ném vỡ cửa kính nhà dân; cha đến gạ chủ nhà cho thay kính lành.

  Cảnh hài hước là khi bị cảnh sát nghi ngờ nhìn thằng nhỏ lơ láo bổng vụt bỏ chạy, liền đuổi theo…thì thằng con chạy lại sát gần cha cho yên tâm; thằng cha lại đạp con xa ra để tỏ vẻ vô can, không quen biết; có ý phân bua rằng không có âm mưu, tổ chức làm ăn bất lương nào ở đây cả!
  Cảnh xáp vô đạp ra làm khán giả cười ra nước mắt!

  Dlv Nhân Văn Việt, Hà Nội, phải chăng đang nhận chỉ thị cấp trên, đóng vai giải cứu NHL thoát khỏi hình ảnh VC,
  vốn đã đậm nét rồi trong dư luận qua các còm lâu nay trên đcv, cứ một mực qui kết cáo buộc ông chiết gia là CS.

  NHL đã bị bể tuồng trên đcv nầy rồi chăng?

  Biến NHL thành người chống Cộng khó hơn nhiều so với nhuộm đầu tóc màu đỏ thành ra màu vàng đấy, ông tân “Sạc-lô” muốn dựng lại phim đơ-kứd ạ.

  • Nhà bác này đi “bốt đờ sô” (botte de saut) trong bụng của 2 tên hề. Bác nói thế bể mánh họ hết.

 11. He he he …

  Nghe đâu Nguyễn Hữu Liêm vốn là thông dịch viên cho quân Mỹ, và có người nói Liêm làm thông dịch để khai thác tù binh Việt cộng ….(?)

  Tội nghiệp Liêm!

 12. NHL, kết quả của sự phản phúc

  Ngay bọn VC miền Nam thì VC miền Bắc cũng xem thường. Huống gì là anh dân Mỹ gốc Mít (đặc) như Liêm lại bày đặt “gan ăn” viết thư “hiến kế” cho cả đầu não BCT của VC.

  Người Quốc Gia khinh thường vì phản phúc trở cờ. Mà bọn VC cũng không ưa vì thói chơi leo.

  Một mai nàng lên núi Chan Chứa
  Hỏi tìm cho gặp đá Tiên Tri
  Mai sau dù có ra sao nữa
  Cũng đã đành tâm sẳn một bề
  (thơ, Tô Thùy Yên)

  P/s

  NHL mà âm mưu thâm độc cái đếc gì. Kinh nghiệm tác chiến không, chính trị không, doanh thương cũng không. Chỉ là con mọt sách, dựa hơi và cóp nhái VC. Liêm íu xìu trói gà không chặt. Chú ba VC t/g bài này chắc là loại VC cấp thấp trình độ hơi yếu nên tỏ ra hơi răng đen mã tấu với Liêm. Liêm trên răng dưới dế thôi nha. Ha ha ha !

 13. 1-Nguyễn Hữu Liêm là người tự chọn đứng giữa 2 lằn đạn. Sự việc anh tiếp xúc với giới cầm quyền CS đã khiến cọng đồng tị nạn nơi anh đang sống lên án anh.
  Những kiến nghị hợp với đường lối đoàn kết dân tộc, tách rời, đảng CS của anh đương nhiên bị CS lên án.
  2-Tác giả Nhân Văn Việt, cũng như nhiều tác giả dư luận viên khác, hèn nhát ko dám để tên thật, sợ bị bạn bè khinh bỉ.
  3-Tác giả việt “Âm mưu thâm độc của Nguyễn Hữu Liêm” là tác giả ko hiểu gì cả. Nguyễn Hưu Liêm ko có “âm mưu” mà có quan điểm rõ ràng.Ban tuyên giáo muốn phản biện quan điểm của nguyễn hữu Liêm thì hãy phản biện thẳng thắn.
  4-tác giả viết “Chúng ta đều biết, kiên định với nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vậy xin hỏi tác gỉ 2 câu: A/ tác giả có biết Hồ chí Minh có tư tưởng gì thì kể ra. B/Tác giả có biết lý thuyến Karl Marx ko mà cũng viết như tụng kinh. Trên facebook của tôi tôi post mấy bài của các giáo sư triết tàm quốc té thảo luận về lý thuyết Marxism, tác giả và các tiến sĩ triết của viện triết học VN ko biết đọc có hiểu được máy ý tưởng chính của Hegel và của Marx ko mà lúc nào cũng nêu cao “tư tưởng Mác Lê nin bách chiến bách thắng”. Thởi buổi này chỉ 1 cái nhắm là người ta biết tất cả những điều muốn biết, cho nên đừng bao giờ viết những điều minh ko biêt mà lộ cái ngu.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên