Lời sau cùng của tất thành Cang

4
Lời sau cùng của tất thành Cang

4 BÌNH LUẬN

  1. Nước Việt Nam
    đổ-nát, băng-hoại và bệ-rạc
    như hiện nay
    là do
    đãng CS Việt Nam
    đả
    bóc-lột đãng-viên rất tàn-bạo và man-rợ.
    Để tự-cứu mình và gia-đinh,
    họ phải phãn-ứng lại,

    thãm-họa đả xảy ra.

  2. Ông
    Tất Thành Cang vô-tội.

    đãng CS Việt Nam
    đả
    bóc-lột ông ấy quá mức thậm-tệ,
    nên
    ông ấy phãn-ứng lại
    bằng cách
    lấy đúng phần của minh.
    Việc làm này

    công-bằng,
    không có gì sai-trái.

  3. Hoan-hô ông
    Tất Thành Cang
    đả dám đứng lên
    chống lại
    sự bóc-lột tàn-tệ
    của
    đãng CS Việt Nam.
    *
    Ông ấy
    đả
    đòi-hỏi quyền-lợi chánh-đáng
    của mình.
    *
    Không thể
    cứ để cho
    đãng CS Việt Nam
    tiếp-tục
    bóc-lột đãng-viên
    một cách man-rợ
    như vậy.
    *
    Tất-cả đãng-viên
    phải
    thành-lập Công Đoàn
    để
    bảo-vệ quyền-lợi của chính mình,

    cương-quyết chống lại
    việc
    bóc-lột đãng-viên quá thậm-tệ
    của
    đãng CS Việt Nam.
    *
    Hảy
    noi gương ông
    Tất Thành Cang
    để
    cùng nhau tiến lên
    đòi-hỏi
    đãng phải trả
    tiền lương xứng đáng
    cho đãng-viên.
    *
    Đãng-viên
    phải ăn-uống,
    phải nuôi gia-đình,
    phải lo tương-lai cho con-cái.

  4. RFA lo cho ngân sách của Đảng “Việt Nam thất thu thuế thương mại điện tử và dịch vụ trực tuyến”

Leave a Reply to Hồ Bê Tông Hủy phản hồi

Please enter your comment!
Tên