Nhóm tham nhũng với quỷ kế đút lót muộn màng

1

Ngay hôm 14/3 Thanh tra chính ph yêu cu công an m ngay cuc điu tra và truy t nhng b can trong v đi án MobiFone – AVG đ có th sm đưa ra tòa xét x, coi chiêu kế hy b hp đng mun màng là vô giá tr.

V án Mobifone-AVG được coi là mt đi án cn nhanh chóng xét x công khai, khn trương và trit đ, sau khi Ban Bí thư nhn đnh đây là mt v án ln, nghiêm trng, nhy cm cn tp trung gii quyết đúng lut, thúc đy cuc đu tranh phòng chng tham nhũng mnh m ti phía trước, không có vùng nào là vùng cm.

trong nước có nhà bình lun và lut sư nhn đnh v đi án này có th ln hơn các v đi án Đinh La Thăng và Trnh Xuân Thanh vì liên quan đến s tin k lc là c chc nghìn t đng (gn na t đôla), li dính đến mt lat quan chc cp cao như b trưởng Thông tin Truyn thông kiêm phó Ban Tuyên hun TƯ đng Trương Minh Tun, nguyên B trưởng Nguyn Bc Sơn, đi tá Tng cc 2 Phm Nht Vũ em t phú Phm Nht Vượng, ông Lê Nam Trà cm đu Mobi Fone, và cô Nguyn Thanh Phượng tng giám đc công ty Bn Vit, con gái nguyên th tướng Nguyn Tn Dũng, người nhn làm tư vn cho v chuyn nhượng m ám này. S tin bin th ca công qu lên đến con s gp hơn 10 ln giá tr thc, t 600 t phóng lên thành 8.889,8 t đng, s tin tri ra được biết là đã chia chác cho 6 người th hưởng, nhưng chưa rõ đó là nhng ai, mi người bao nhiêu, ít nht cũng phi trên 1 ngàn t. Đúng lut, phi rơi 6 cái đu.

Ngày 12/3/2018 mt s kin bt ng xy ra. Đi din MobiFone và AVG vi hp vi s có mt ca b trưởng Trương Minh Tun, sau 6 gi tho lun đi đến quyết đnh chung là hy b vic chuyn nhượng đã tha thun vì chưa thanh tóan hết, s np tr li công qu s tin 11.000 t trong vòng 10 ngày ti. Thế là xong, là sòng phng, h nghĩ thế. Chc hn h tin quy đnh rng trong v án nào nếu khc phc hu qu tt, thu v cho ngân qu Nhà nước 3 phn tư tr lên s tin tht thóat b cáo s được gim án hoc cho trng án. Khôn tht !

Nhưng mi người không nghĩ thế. Nhiu người cho rng đây là v án hình s rõ ràng, xâm phm ngân sách nhà nước vi quy mô ln, đã chia chác cho nhau hàng năm tri vi th đan gian ln phm pháp, không th hy hp đng mun màng sau hơn 18 tháng, khi sp ra tòa, biết là nut không trôi ri mi nh ra. Cung cách bp bm trn ti như thế là tình tiết ‘’tăng nng’’ ch không th là tình tiết ‘’gim nh’’ ti. Đây là mt kiu đút lót trá hình, nhưng quá mun!

Hơn na vic chuyn nhượng ln như thế theo quy đnh phi xin ý kiến chun y ca th tướng.

Mt v án tham nhũng ln t hi vào lai nht. Vic tr li ngân qu sau khi phm pháp ch là thêm mt ti đút lót ln na đ hòng thóat ti.

Lut sư Hà Huy Sơn cho rng theo đúng lut, kiu g ti chy ti như trên là không n, là phi pháp và phm pháp. V án vn cn được xét x nghiêm minh. Nó ch chng minh thêm đây là v đi án rt nghiêm trng, phc tp, nhy cm được dư lun rt quan tâm theo dõi cht tng bước đi.

Nhưng cũng có nhiu người lo. Vì s tin gn c chc nghìn t đng là rt cao, khi ngân sách còm b thâm thng, các nhà cm quyn d híp mt trông ch mt khan tin ln. Người có quyn quyết đnh trong v này là ông tng bí thư Nguyn Phú Trng, ‘’nhà đt lò vĩ đi’’, trưởng Ban phòng chng tham nhũng trung ương, ông s nghe theo c vn nào. Hay ông cũng mê mn ngm nghía s tin gn c nghìn t đng đy hp dn.

Cũng may mà ông Trng không t ra lú ln trong s vic này. Ngay hôm 14/3 Thanh tra chính ph yêu cu công an m ngay cuc điu tra và truy t nhng b can trong v đi án MobiFone – AVG đ có th sm đưa ra tòa xét x, coi chiêu kế hy b hp đng mun màng là vô giá tr. Chc chn đã có ý kiến ca ông tng Trng. Thanh tra chính ph ch rõ b Thông tin Truyn thông cùng MobiFone và AVG đã vi phm rt nghiêm trng Lut đu tư và Lut kinh doanh, làm ăn l rt ln, kéo dài, gây thit hi to ln cho nn kinh tế– tài chính, cn đưa ra xét x theo đúng lut.

Dư lun các mng t do cho rng ông Trương Minh Tun y viên Trung ương đng, b trưởng Thông tin truyn thông kiêm Phó ban Tuyên hun TƯ là k bày ra mưu kế ng ngn đã b ‘’l tàu’’ trong v này. Đây ch là b qu báo, Tri có mt, vì ông quá ác vi làng báo VN, nht là vi các bloger t do; trong năm qua ông đã chng t do ngôn lun, pht các báo 2 t đng, ra lnh đình bn 5 t báo, lt th hành ngh ca 10 nhà báo, còn hý hng khoe s vào B Chính tr trong kỳ hp TƯ th 7 sp đến, khi có vài y viên B Chính tr s b ông Trng chiếu tướng, cho v ngh, t ông Trn Đi Quang, ông Tô Lâm đến ông Nguyn Văn Bình, chưa k ông Đinh Thế Huynh có tin xác thc t mt s nhà báo lão thành ca báo Nhân Dân là ông b bnh tâm thn nng t tháng 4/2017, gn như điên do thiên triu không ưa vì hi xưa ông tng tâng bc quá đáng ông M. Gorbachov, người b thiên triu cho là tên ti phm đu s làm sp đ phe XHCN lng ly mt thi.

Bùi Tín (VOA)

1 BÌNH LUẬN

  1. Tôi ủng hộ công cuộc chống tham nhũng của tổng bí thư nguyễn phú trọng. Đảng csvn đã mục rỗng hết rồi. Nếu đảng muốn tồn tại thì phải nhất quyết bài trừ tệj nạn tham nhũng từ trên xuống dưới. Hình ảnh công an, cán bộ đảng viên thật nhem nhuốc trong mắt người dân. Người dân và cả đảng viên không còn tin vào đường lối,chính sách của đảng nữa cho nên chỉ còn con đường duy nhất là làm sạch đảng nhưng. Cái căn nguyên,cội rễ của sư tham nhũng là sự bất cập của thể chế vú thể chế đặt đảng trên luật pháp ,mọi quyền lực đều gôm vào tay đảng nên không có đối trọng để kiểm soát. Người dân chỉ là bù nhìn được đặt cho cái tên là chủ của đất nước. Mong rằng tbt sau khi làm sạch đảng sẽ tiếp tục thay đổi thể chế để đưa đất nước tiến lên,người dân được sống hạnh phúc.lịch sử sẽ ghi công ông. Mong lắm thay!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên