Bàn về hành động chung

0
Liệu ông tổng bí thư có dám làm một cuộc « trưng cầu dân ý » hay một cuộc thảo luận dân chủ trong đảng từ chi bộ cơ sở trở lên?

Bước vào năm mi, mi người Vit Nam đu mong mun cu chúc đt nước đi mi và phát trin hài hòa vi tc đ cao đ thành tu mi mt toàn dân cùng chung hưởng.

Thế nhưng nguyn vng chính đáng, cháy bng này ca cng đng không th thành hin thc vì vp phi cái thành trì kiên c ca bo th mà tiêu biu là « 8 điu kiên trì » mà tng bí thư Nguyn Phú Trng và B Chính tr dưới quyn ông mt mc bo v đến cùng.

Xin nhc li, đó là 8 điu v đường li, chính sách ca đng Cng sn: Kiên trì hc thuyết Mác-Lênin, kiên trì chế đ đc đng, kiên trì nn kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa, kiên trì mô hình tam quyn lp pháp, hành pháp, tư pháp gn cht không phân lp do đng thng nht lãnh đo, kiên trì phương châm « đt đai thuc s hu toàn dân do Nhà nước thay mt qun lý », kiên trì đường li coi « s hu quc doanh là ch đo », kiên trì chính sách đi ngoi ng hn v mt bên (nht biên đo) vi chính sách 3 không (không có căn c quân s, không có quân đi nước ngoài đóng trên lãnh th ta, không liên minh vi nước này đ chng nước khác).

Đã có rt nhiu ngh quyết v đi mi, có c ngh quyết v « đi mi mô hình cai tr », « đi mi ngành tư pháp », nhưng 8 điu kiên trì trên đây đã nghim nhiên xóa b, ph đnh, cn tr, nên tuy đi mi nhưng không có gì tht mi, còn giáo điu, th cu, cc đoan hơn trước. S kiên trì bnh hon ngoan c dn đến cái Ngh quyết 102 v k lut đng viên có 1 không 2, là h đng viên nào có ý kiến ch trương đa đng, 3 quyn phân lp, khuyến khích các t chc xã hi dân s là b khai tr, đui ngay ra khi đng.

Đây là thái đ mang tính cht phát xít phn dân ch, cũng là thái đ ht hong run s trước s thc tnh ca qun chúng và không ít đng viên trí thc và đoàn viên thanh niên có mong mun chân thành xây dng nn dân ch văn minh ca thi đi, s thc tnh mà ông tng bí thư chp mũ là cái nguy cơ « nht đng, nht đoàn, lung lay nim tin đng và chế đ, b nh hưởng ca bn phn đng ».

Nếu ông tng Trng huênh hoang rng ý đng hp vi lòng dân, vy ông có dám làm mt cuc « trưng cu dân ý » hay làm mt cuc tho lun dân ch trong đng t chi b cơ s tr lên, có biu quyết và ghi biên bn hn hoi xem còn có bao nhiêu đng viên tin hc thuyết Mác-Lê, chế đ đc đng, tam quyn gn bó, chính sách đi ngoi « nht biên đo » theo Trung Cng… ? Ngay trong B Chính tr hãy làm mt cuc phát biu công khai tng người xem, s nht trí ra sao, mc nào. Có phi toàn đng đu lú c hay không?

Có th nói « 8 điu kiên đnh » trên đây là nét đc thù chính tr ca riêng ông tng Trng, mà tt c các tng bí thư trước ông không ai dám « kiên đnh », đây là cái lô ct bo th – giáo điu phn dân tc – phn nhân dân – phn thi đi nguy him nht hin nay mà mi lc lượng dân tc – dân ch trong và ngoài nước phi đương đu, có nhim v phá b đ cu nguy dân tc.

Ông tng Trng đã ngang nhiên b ngoài tai bao nhiêu là góp ý, kiến ngh, đ đt, thuyết phc, nhng li tâm huyết ca nhân sĩ, trí thc, đng viên, như các ông Nguyn Trung, thiếu tướng Nguyn Trng Vĩnh, trung tướng Đng Quc Bo, nhà lão thành Nguyn Khc Mai, trung tướng Nguyn Quc Thước, nhà văn Nguyên Ngc, n ngh s Kim Chi, đi tá v hưu Nguyn Đăng Quang… cũng như ca hàng my trăm chiến sĩ dân ch trong hơn 40 t chc xã hi dân s non tr mà kiên đnh vng vàng kết keo sơn chng chế đ đc đng đc đoán đã li thi, mt chế đ gn như hết hơi vì lc lõng trong thế gii mi hin đi văn minh.

Cho nên năm 2018 – Mu Tut phi là năm toàn dân pht cao lá c Dân ch và Nhân quyn, các t chc dân ch hip thương cho ra mt mt t chc kết hp nhau đu tranh cho mt đng thun, mt l trình đi đến mt mc tiêu thng nht là mt mô hình dân ch đa nguyên mà tình thế đòi hi.

L trình này khi hình thành chc chn s được thế gii dân ch hết lòng ng h và ym tr, vì thế gii rt cn đến mt Vit Nam dân ch vng mnh đ đương đu vi mưu đ bá ch ca Trung Cng. Thái đ gi làm bn vi mi nước nhưng « nht biên đo » không che mt được thế gii dân ch, ch làm cho nước Vit nam xã hi ch nghĩa b cô lp gia thế gii đang phân cc.

Theo phương hướng và mc tiêu trên đây chúng ta phi làm gì?

Đ cho dân tc được đi đi, chế đ được đi mi theo mô hình cai tr tiên tiến, có rt nhiu vic phi làm cho mi người t nguyn dn thân vì đi nghĩa.

T vic thông tin truyn thông đ xã hi nm bt tình hình, tuyên truyn giáo dc nâng cao dân trí, tăng cường dân khí, hướng dn nhân dân hành đng. T vic thc tnh đng bào trong ngoài nước dám cũng đng lên đng lat theo hành đng chung cu nước đến vic tiếp cn các chính quyn dân ch Hoa Kỳ, Liên Âu – nht là CHLB Đc, Canada, Úc châu… vn đng bn b và có hiu qu các t chc quc tế bênh vc nhân quyn và Liên Hp Quc. T vic hp hành ca các t chc xã hi dân s đ trao đi tình hình, ra tuyên ngôn, tuyên b, kêu gi, kiến ngh theo l trình và mô hình nói trên đến vic bàn bc đ có nhng cuc xung đường đng lot quy mô, là c mt khi lượng công vic không nh ca hàng triu con người yêu nước thương dân cn làm.

Hành đng! hành đng! hành đng! phài là châm ngôn chung.

Đu năm chúng ta phn chn được tin vui, cô Cn Th Thêu, chiến sĩ can trường bênh dân oan được t do tr v trong nhng cánh tay anh ch em thân thiết, cô Đoan Trang năng đng trong hàng đng và viết sách « Chính tr bình dân » được quc tế vinh danh làm nc lòng chúng ta. Nhc s Vit Khang mang bài hát « Anh là ai » và « Vit Nam tôi đâu » ra thế gii t do được đón tiếp thân tình., đm m. Bn tin quc tế « NOW » – « Ngay bây gi, » đoc phát hành rng đòi tr t do ngay cho 166 tù nhân chính tr, phn ln là các chiến s dân ch và dân oan mt đt; bn tin ghi rõ 166 danh xưng vi tiu s t m, được cp nht tng ngày.

Theo kinh nghim lch s thì hành đng cui cùng có hiu qu hơn c là t chc biu tình, tun hành không bo đng nhưng bn b quyết lit, can trường theo nhng khu hiu thích hp. Đó là sc mnh vô đch ca lòng dân ca hàng triu qun chúng giác ng có th làm nên lch s.

Đó là hàng triu dân n Đ theo gót chân ca Mahatma Gandhi, là hàng triu dân Nam Phi theo lá c ca Nelson Mandela, là hàng chc vn dân Tunisia, Ê-gýp, Libya gn đây. Đó cũng là hàng vn dân Balan dưới ngn c Công đoàn Đoàn kết, hàng chc vn dân Tip khc theo li kêu gi ca Hiến chương 77, ca hàng vn dân Potsdam/Đông Đc và vùng lân cn xung đường làm sp đ bc tường oan nghit Berlin cui năm 1989.

Theo các hc gi, trí thc Tip trong Hiến chương 77, các « cuc ni dy không bo lc mang sc mnh vô biên ca nhng k không quyn lc », có kh năng h b nhng quyn lc hung hãn nht. Đây là chân lý thi đi mi người Vit Nam dn thân hãy nghin ngm và cùng đng tâm thc hin và chng minh.

Vit nam ta, đã có nhng cuc xung đường quy mô hàng nghìn đến hàng vn ca nhng người dân không quyn lc có trái tim đy hng khi, chng bành trướng, chng tai ha bôxit, tai ha Formosa, chng ô nhim môi trường, chng tham nhũng, chng BOT, k nim các lit sĩ Hoàng Sa, Trường Sa, biên gii phía Nam và biên gii phía Bc… có khí thế bn b bt khut, bo v nhau chng bn côn đ cùng công an hung hãn.

Có nhng cuc xung đường hòa bình đòi t do tôn giáo ca bà con Xã Đoài Ngh an đt đnh cao 4 đến 5 ngàn người, có trt t trong cu nguyn và nim tin, buc hàng tiu đoàn công an đnh phá đám đàn áp phi nao núng đng nhìn ri cun gói chun thng. C mt kho kinh nghim sng v liên kết đu tranh, v t chc hàng ngũ, gi trt t v sinh công cng, công tác tuyên truyn c đng, hướng dn nhân dân, vn đng lc lượng đàn áp, đưa ra các khu hiu thích hp, công tác hu cn, vn đng liên tôn nhiu tôn giáo kết hp, liên tôn vi các t chc xã hi dân s khác cùng chung sc đu tranh. Xung đường bn b kéo dài vài ngày ca các lc lượng dân s cùng chung hàng ngũ vi mi tín đ các tôn giáo là c mt th thách, mt khoa hc và ngh thut đu tranh dn đến thng li tng bước và thng li hoàn toàn.

Trong năm 2018, Mu Tut này, kh năng trong nước có nhng cuc xung đường đòi dân ch, nhân quyn, đòi quyn sng t do không b cướp đt, cướp ca, không có tham nhũng ca quyn, đòi t do cho 170 chiến s dân ch b cm tù… lên đến hàng vài ngàn đến 10 ngàn, 20 ngàn dân là hoàn toàn trong tm tay, khi lòng đã đng, tâm đã quyết. Lòng dân là ý Tri.

Đng riêng 1 người, ta ch là con s không, không tác dng. Đng chung trong hàng ngũ hàng ngàn, chc ngàn, chúng ta là hàng chc, hàng trăm ngàn con sóng Tsunami có th cun phăng nhng lô ct cng sn « 8 kiên trì » xây trên cát lng ca quá kh c l thi mácxit đã suy tàn vĩnh vin.

Bùi Tín (Blog VOA)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên