Vĩnh biệt phi vụ cuối cùng của anh hùng Lý Tống

3
Vĩnh biệt phi vụ cuối cùng của anh hùng Lý Tống

3 BÌNH LUẬN

 1. “The true soldier fights not because he hates what is in front of him, but because he loves what is behind him.”
  G.K. Chesterton, English author.

  @ Người lính thật sự chiến đấu không phải bởi những điều họ thù ghét phía trước, nhưng bởi những điều họ yêu thương phía sau.

  “It is foolish and wrong to mourn the men who died. Rather we should thank God that such men lived.”
  George S. Patton, American soldier

  @ Thật là sai lầm và buồn cười khi than khóc người qua đời. Sao chúng ta không cảm ơn Đấng Sáng Thế đã từng cho người ấy sống.

  • Đấng sáng thế? Khg có chuyện đấng sáng thế tạo ra vũ trụ 7 ngày ông bạn ,một viên kim cương cũng phải hàng chục triệu năm mới hình thành trong long mõ than đá chuyện đấng sáng thế là chuyện của con nít ,mà con nót bây giờ nó cũng chẳng tin vào chuyện nhãm nầy ,.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên