Trần Tuấn Anh vác gậy to đi nhẹ nói nhỏ

2
Trần Tuấn Anh vác gậy to đi nhẹ nói nhỏ

2 BÌNH LUẬN

 1. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương.
  Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương.
  Nam Quan, Bản Giốc dâng Tàu Cộng.(+Vịnh Bắc Bộ).
  Hí-hững nhận phần gặm mút xương.
  *
  Trần Tuấn Anh! Trần Tuấn Anh!
  Cùng cha bán nước, thậm lưu-manh.
  Xe xanh đón vợ là phi-pháp.
  Sự thật rành-rành vẫn chối quanh.
  *
  Minh ướp đã dạy:
  Cán-bộ là đầy tớ nhân-dân.
  Hai tên “đầy tớ” họ Trần là Bất Lương và Tuấn Manh, là điển-hình của tập-đoàn “Đầy tớ” Trung-ương Ba Đình Hà Nội.
  Cái tập-đoàn chết tiệt này thật gơm chết, chĩ đáng đễ phĩ-nhỗ.

 2. Lê Khã Ố, Trần Bất Lương.
  Bí-thư, Chủ-tịch cấp Trung-ương.
  Nam Quan, Bản Giốc dâng Tàu Cộng.
  Hí-hững nhận phần gặm mút xương.
  *
  Trần Tuấn Anh! Trần Tuấn Anh!
  Cùng cha bán nước, thậm lưu-manh.
  Xe xanh đón vợ là phi-pháp.
  Sự thật rành-rành vẫn chối quanh.
  *
  Minh ướp đã dạy

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Tên