Lưu trữ trong ngày 11/03/2017

Phạm Hoài Vũ: Hạnh ngộ

  Chiếc Honda 67 đi chậm dần, rồi dừng hẳn. Chú lái đứng một chân xuống đường, vẫn ghếch một chân trên yên, giữ cho...
a:link{ text-decoration: none; color:#333; } a:hover{ text-decoration: underline; color: #333; } a:visited{ text-decoration: none; color:#333;